Pharmacy-UP Self Training

ระบบการรายงานผลการพัฒนาตนเอง (การฝึกอบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุมวิชาการ) ของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Jump to this software